Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΜ

ECTS*

Α1 Εμβρυολογία- Ιστολογία-Ανατομία–Φυσιολογία της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων Υ 2
Α2 Παθήσεις ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων: Αιτιοπαθογένεια – Συμπτωματολογία – Διαγνωστική προσέγγιση -Θεραπευτικά πρωτόκολλα στα οποία περιλαμβάνεται η διδασκαλία των μαθημάτων Α2-Α11

· Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής-Διαταραχές Ρινός-ΠΡΚ

· Ρινολογικά προβλήματα σε παιδιά

· Ροχαλητό-Υπνική άπνοια

· Διαταραχές όσφρησης και γεύσης

· Διαφυγή εγκεφαλωνοτιαίου υγρού (ΕΝΥ)

· Άλγος προσώπου και κεφαλής

· Λοιπές διαταραχές ρινός-ΠΡΚ

· Επείγοντα ρινολογικά προβλήματα

· Διαγνωστικές τεχνικές για τις παθήσεις της Ρινός-ΠΡΚ

· Απεικονιστικές τεχνικές ρινός-ΠΡΚ

Υ 26
Α3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης των παθήσεων της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων στα οποία περιλαμβάνεται η διδασκαλία των μαθημάτων Α12-Β8

· Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης παθολογιών της ρινός και των ΠΡΚ στο πειραματικό εργαστήριο

· Σκολίωση ρινικού διαφράγματος-Υπερτροφία κάτω ρινικών κογχών

· Ρινοπλαστική

· Ενδοσκοπική Χειρουργική (FESS)

· Χειρουργική βάσης κρανίου

· Κύκλος εκπαίδευσης στην ενδοσκοπική χειρουργική των παθήσεων της ρινός- ΠΡΚ στο χειρουργείο (παρακολούθηση χειρουργείων)

· Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης στην ενδοσκοπική χειρουργική των παθήσεων της ρινός-ΠΡΚ σε παρασκευάσματα

· Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές διάγνωσης του ροχαλητού και της υπνικής άπνοιας στο εργαστήριο ύπνου

· Πρακτική εκπαίδευση και άσκηση των φοιτητών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στην έρευνα σε τομείς παθήσεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος

Υ 32
ΜΔΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ** Y 30
  ΣΥΝΟΛΟ ECTS   90
       

Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας

Η γλώσσα της διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α1

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ/ΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ/ ΔΔΠΜΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΔΠΜΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΑΦ-ΡΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εμβρυολογία – Ιστολογία – Ανατομία – Φυσιολογία

της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Εμβρυολογία-Ανατομία-Ιστολογία-Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων (ΠΡΚ) 3,1 2
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποβάθρου (Βασικών γνώσεων)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΑΓΓΛΙΚΗ (Διδασκαλία)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ (Εξετάσεις)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/1427300/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·    Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·    Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·    Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

·         Να γνωρίζουν την εμβρυολογική ανάπτυξη της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων,

·         Να γνωρίζουν την εμβρυολογία σε κλινικές περιπτώσεις,

·         Να γνωρίζουν την ιστολογία του βλεννογόνου της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων,

·         Να γνωρίζουν την ιστοπαθολογία του βλεννογόνου της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων,

·         Να γνωρίζουν την χειρουργική ανατομική της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων,

·         Να κατανοούν την κλινική ανατομική της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων,

·         Να μπορούν να εφαρμόζουν μεθόδους εξέτασης ιστολογικών παρασκευασμάτων στο εργαστήριο

·         Να γνωρίζουν σε βάθος την φυσιολογία των λειτουργιών της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων με ταυτόχρονη μελέτη της παθοφυσιολογίας αυτών.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.Σε βάθος διδασκαλία της εμβρυολογικής ανάπτυξης της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων και της κλινικής εμβρυολογίας,

2. Διδασκαλία της ιστολογίας και ιστοπαθολογίας του βλεννογόνου,

3. Περιγραφή μεθόδων εξέτασης ιστολογικών παρασκευασμάτων στο εργαστήριο για ερευνητικούς σκοπούς- τεχνικές χρώσεις μαζί με τις τεχνικές μελέτης ιστολογικών παρασκευασμάτων

4. Διδασκαλία της κλινικής και χειρουργικής ανατομικής της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων,

5. Περιγραφή και κατανόηση της φυσιολογίας των λειτουργιών της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων με ταυτόχρονη μελέτη της παθοφυσιολογίας αυτών.

6. Πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών στο εργαστήριο ιστολογίας (τεχνικές χρώσεις, επεξεργασία παρασκευασμάτων, χρήση μικροσκοπίου κλπ.), καθώς και πρακτική εκπαίδευση στην ανατομική της ρινός-παραρρινίων κοιλοτήτων.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • ψηφιακές διαφάνειες
 • βίντεο
 • MsTeams/ e-class, webmail
 • Εργαστήριακές ασκήσεις
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακή Άσκηση 10
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 10
Σύνολο Μαθήματος 50
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

 • Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
 • Μέθοδοι αξιολόγησης:  Δοκιμασία (Ερωτήσεις) Πολλαπλής Επιλογής,
 • Εργαστηριακή Εργασία

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α2

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ/ΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ/ ΔΔΠΜΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΔΠΜΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΠΚ-ΑΣΔΘ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παθήσεις ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων: Αιτιοπαθογένεια – Συμπτωματολογία – Διαγνωστική προσέγγιση – Θεραπευτικά πρωτόκολλα
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής -Διαταραχές Ρινός – ΠΡΚ 5,15 7
Ρινολογικά προβλήματα σε παιδιά 1,54 2
Ροχαλητό – Υπνική άπνοια 1,85 2
Διαταραχές όσφρησης και γεύσης 1,08 2
Διαφυγή εγκεφαλωνοτιαίου υγρού (ΕΝΥ) 0,62 2
Άλγος προσώπου και κεφαλής 0,62 2
Λοιπές διαταραχές ρινός – ΠΡΚ 2,15 2
Επείγοντα ρινολογικά προβλήματα 0,77 2
Διαγνωστικές τεχνικές για τις παθήσεις της Ρινός – ΠΡΚ 2,61 3
Απεικονιστικές τεχνικές ρινός – ΠΡΚ 1,15 2
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΑΓΓΛΙΚΗ (Διδασκαλία)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ (Εξετάσεις)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/1427300/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·    Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·    Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·    Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

·         Να κατανοούν και να αναγνωρίζουν την παθολογία της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων,

·         Να γνωρίζουν την παθοφυσιολογία αυτών σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο,

·         Να γνωρίζουν την αιτιολογία, τα συμπτώματα που προκαλούν και την διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση,

·         Να γνωρίζουν όλες τις νεότερες μεθόδους,

·         Να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι διαταραχές της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων (αλλεργική ρινίτιδα, χρόνια ρινοκολπίτιδα, κυστική ίνωση κλπ.) στα παιδιά,

·         Να γνωρίζουν την κλινική εικόνα των ρινολογικών διαταραχών στα παιδιά,

·         Να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες που παρατηρούνται στην διαγνωστική προσέγγιση,

·          Να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες που παρατηρούνται στην θεραπευτική αντιμετώπιση,

·         Να γνωρίζουν την αιτιολογία του ροχαλητού και της υπνικής άπνοιας,

·         Να μπορούν να προσεγγίζουν διαγνωστικά το ροχαλητό και την υπνική άπνοια,

·         Να γνωρίζουν την θεραπευτική αντιμετώπιση,

·         Να γνωρίζουν την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων στο εργαστήριο,

·         Να γνωρίζουν την παθοφυσιολογία των διαταραχών όσφρησης και γεύσης,

·         Να γνωρίζουν την αιτιολογία των διαταραχών όσφρησης και γεύσης,

·         Να γνωρίζουν τα συμπτώματα που προκαλούν,

·         Να μπορούν να προσεγγίζουν διαγνωστικά τις διαταραχές αυτές,

·         Να μπορούν να εφαρμόζουν διαγνωστικές τεχνικές στο εργαστήριο,

·         Να γνωρίζουν την αιτιολογία της διαφυγής ΕΝΥ,

·         Να γνωρίζουν την διαγνωστική προσέγγιση της διαφυγής ΕΝΥ ,

·         Να γνωρίζουν τον ρόλο των σκιαγραφικών μέσων στην διαγνωστική προσέγγιση της διαφυγής ΕΝΥ.

·         Να γνωρίζουν την ενδοσκοπική αποκατάσταση της διαφυγής ΕΝΥ,

·         Να γνωρίζουν την διαχείριση των υποτροπών,

·         Να γνωρίζουν την αιτιολογία του άλγους προσώπου και κεφαλής,

·         Να γνωρίζουν την διαγνωστική προσέγγιση του άλγους προσώπου και κεφαλής,

·         Να γνωρίζουν την θεραπευτική προσέγγιση από την πλευρά του Ωτορινολαρυγγολόγου του άλγους στην περιοχή του σπλαγχνικού κρανίου,

·         Να γνωρίζουν άλλες λιγότερο συχνές παθολογίες της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων (συγγενείς διαμαρτίες, ρινικές εκδηλώσεις συστηματικών νοσημάτων, επιφορά κλπ.),

·         Να γνωρίζουν τις διαταραχές της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων που απαιτούν γρήγορη αντιμετώπιση, εστιάζοντας στην μελέτη των καλοήθων και κακοήθων όγκων της περιοχής με ταξινόμηση αυτών,

·         Να γνωρίζουν την αιτιοπαθογένεια αυτών,

·         Να γνωρίζουν την διαγνωστική προσέγγιση,

·         Να γνωρίοζυν τα ακτινο- και χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται,

·         Να γνωρίζουν την διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση και άλλων επειγόντων καταστάσεων (λ.χ. ρινορραγία, κατάγματα κλπ.),

·         Να γνωρίζουν όλες τις διαγνωστικές τεχνικές για τις παθήσεις της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων (λ.χ. ακουστική ρινομετρία, ακουστική φαρυγγομετρία, ρινομανομετρία, δερματικές δοκιμασίες δια νυγμού, οσφρησιομετρία, γευσιομετρία, πολύ-υπνογραφική μελέτη κλπ.),

·
·         Να γνωρίζουν το ρόλο των απεικονιστικών τεχνικών στην παθολογία της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων,

·         Να γνωρίζουν τον ρόλο της επεμβατικής ακτινολογίας.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Διδασκαλία της παθολογίας της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων,

2. Μελέτη των χρόνιων φλεγμονωδών παθήσεων της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων (αλλεργική ρινίτιδα, χρόνια ρινοκολπίτιδα με ή χωρίς την παρουσία πολυπόδων, άλλες μορφές ρινίτιδας, κοκκιωματώδεις φλεγμονές κλπ),

3. Διδασκαλία και μελέτη της παθοφυσιολογίας αυτών σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο, της αιτιολογίας, των συμπτωμάτων που προκαλούν και τέλος την διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση με εκτενή αναφορά σε όλες τις νεότερες μεθόδους,

4. Διαδασκαλία των ιδιαιτεροτήτων των διαταραχών της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων (αλλεργική ρινίτιδα, χρόνια ρινοκολπίτιδα, κυστική ίνωση κλπ.) στα παιδιά.

5. Διδασκαλία της κλινικής εικόνας,

6. Διδασκαλία των  ιδιαιτεροτήτων στην διαγνωστική προσέγγιση,

7. Διδασκαλία των  ιδιαιτεροτήτων στην θεραπευτική αντιμετώπιση,

8. Διδασκαλία της αιτιολογίας του ροχαλητού και της υπνικής άπνοιας,

9. Διδασκαλία της διαγνωστικής προσέγγισης της κλινικής αυτής κατάστασης,

10. Διδασκαλία της θεραπευτικής αντιμετώπισης,

11. Πρακτική εκπαίδευση στο εργαστήριο,

12. Διδασκαλία της παθοφυσιολογίας των διαταραχών όσφρησης και γεύσης,

13. Διδασκαλία της αιτιολογίας των διαταραχών όσφρησης και γεύσης,

14. Διδασκαλία των συμπτωμάτων που προκαλούν,

15. Διδασκαλία της διαγνωστικής προσέγγισης των διαταραχών αυτών,

16.Πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο σε σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους,

17. Διδασκαλία της αιτιολογίας της διαφυγής ΕΝΥ,

18. Διδασκαλία της διαγνωστικής προσέγγισης,

19. Διδασκαλία του ρόλου των σκιαγραφικών μέσων,

20. Διδασκαλία της ενδοσκοπικής αποκατάστασης της διαφυγής ΕΝΥ,

21. Διδασκαλία της διαχείρισης των υποτροπών,

22. Διδασκαλία της αιτιολογίας του άλγους στην περιοχή του σπλαγχνικού κρανίου,

23. Διδασκαλία της διαγνωστικής διερεύνησης του άλγους στην περιοχή του σπλαγχνικού κρανίου

24. Διδασκαλία  της θεραπευτικής προσέγγισης από την πλευρά του Ωτορινολαρυγγολόγου του άλγους στην περιοχή του σπλαγχνικού κρανίου,

25. Διδασκαλία άλλων λιγότερο συχνών παθολογιών της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων (συγγενείς διαμαρτίες, ρινικές εκδηλώσεις συστηματικών νοσημάτων, επιφορά κλπ.),

26. Διδασκαλία των διαταραχών της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων που απαιτούν γρήγορη αντιμετώπιση, εστιάζοντας στην μελέτη των καλοήθων και κακοήθων όγκων της περιοχής με ταξινόμηση αυτών, διδασκαλία της αιτιοπαθογένειας,

27. Διδασκαλία της διαγνωστικής προσέγγισης αυτών,

28. Διδασκαλία των ακτινο- και χημειοθεραπευτικών πρωτοκόλλων,

29. Διδασκαλία της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης και άλλων επειγόντων καταστάσεων (λ.χ. ρινορραγία, κατάγματα κλπ.),

30. Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών στα εξωτερικά ειδικά ιατρεία και στο εργαστήριο όλων των διαγνωστικών τεχνικών για τις παθήσεις της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων (λ.χ. ακουστική ρινομετρία, ακουστική φαρυγγομετρία, ρινομανομετρία, δερματικές δοκιμασίες δια νυγμού, οσφρησιομετρία, γευσιομετρία, πολύ-υπνογραφική μελέτη κλπ.),

31. Διδασκαλία του ρόλου των απεικονιστικών τεχνικών στην παθολογία της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων,

32. Πρακτική εκπαίδευση, μελέτη περιστατικών,

33. Διδασκαλία του ρόλου της επεμβατικής ακτινολογίας.

 

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • ψηφιακές διαφάνειες
 • βίντεο
 • MsTeams/ e-class, webmail
 • Εργαστήριακές ασκήσεις
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 173
Εργαστηριακή Άσκηση 12
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 423
Κλινική άσκηση 20
Διαδραστική διδασκαλία 22
Σύνολο Μαθήματος 650
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

 • Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
 • Μέθοδοι αξιολόγησης:  Δοκιμασία (Ερωτήσεις) Πολλαπλής Επιλογής,
 • Εργαστηριακή Εργασία

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β1

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ/ΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ/ ΔΔΠΜΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΔΠΜΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΤΡΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης των παθήσεων

της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης παθολογιών της ρινός και των ΠΡΚ στο πειραματικό εργαστήριο 0,77 2
Σκολίωση ρινικού διαφράγματος – Υπερτροφία κάτω ρινικών κογχών 1,54 3
Ρινοπλαστική 2,62 3
Ενδοσκοπική Χειρουργική (FESS) 3,07 5
Χειρουργική βάσης κρανίου 1,53 2
Κύκλος εκπαίδευσης στην ενδοσκοπική χειρουργική των παθήσεων της ρινός – ΠΡΚ στο χειρουργείο (παρακολούθηση χειρουργείων) 2,18 5
Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης στην ενδοσκοπική χειρουργική των παθήσεων της ρινός – ΠΡΚ σε παρασκευάσματα 4,6 5
Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές διάγνωσης του ροχαλητού και της υπνικής άπνοιας στο εργαστήριο ύπνου 1,53 2
Πρακτική εκπαίδευση και άσκηση των φοιτητών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στην έρευνα σε τομείς παθήσεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος 1,53 5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΑΓΓΛΙΚΗ (Διδασκαλία)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ (Εξετάσεις)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/1427300/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·    Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·    Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·    Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

·         Να γνωρίζουν τον ρόλο των πειραματοζώων στην εκπαίδευση και έρευνα στην Ωτορινολαρυγγολογία,

·         Να εκπαιδευτούν σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης παθολογιών της ρινός και των ΠΡΚ,

·         Να γνωρίζουν την παθολογία της ρινός και ειδικότερα αυτή της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος, καθώς και της υπερτροφίας των κάτω ρινικών κογχών,

·         Να γνωρίζουν την αιτιολογία αυτών των παθολογιών,

·         Να γνωρίζουν τον λειτουργικό ρόλο των ανατομικών στοιχείων, όπως της ρινικής βαλβίδας και την χειρουργική διαχείριση αυτών, τον ρόλο της κορυφής της ρινός στην πλαστική του ρινικού διαφράγματος κλπ.,

·         Να γνωρίζουν τις παγίδες στην χειρουργική πλαστική του ρινικού διαφράγματος,

·         Να γνωρίζουν τις πιθανές επιπλοκές στην χειρουργική πλαστική του ρινικού διαφράγματος,

·         Να γνωρίζουν την χειρουργική αποκατάσταση αυτών,

·         Να γνωρίζουν όλες τις σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης της υπερτροφίας των ρινικών κογχών, τις πιθανές επιπλοκές και την χειρουργική αποκατάσταση αυτών,

·         Να κατανοούν τον ρόλο της αισθητικής και λειτουργικής ρινοπλαστικής,

·         Να γνωρίζουν την χειρουργική αντιμετώπιση ποικίλων διαταραχών αισθητικών και λειτουργικών της ρινός,

·         Να γνωρίζουν τις χειρουργικές τεχνικές,

·         Να γνωρίζουν τις πιθανές επιπλοκές και του τρόπου αντιμετώπισης αυτών,

·         Να γνωρίζουν και να κατανοούν την ενδοσκοπική χειρουργική της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων,

·         Να γνωρίζουν τις χειρουργικές τεχνικές,

·         Να γνωρίζουν τις πιθανές επιπλοκές και του τρόπου αντιμετώπισης αυτών,

·         Να γνωρίζουν την χειρουργική ανατομική της βάσης του κρανίου,

·         Να γνωρίζουν τις παθήσεις που μπορεί να εφαρμοστεί,

·         Να γνωρίζουν τις ενδείξεις και αντενδείξεις,

·         Να γνωρίζουν  τις χειρουργικές τεχνικές,

·         Να γνωρίζουν πιθανές επιπλοκές και τρόπους αντιμετώπισης αυτών,

·         Να παρακολουθήσουν ζωντανά σειράς χειρουργικών επεμβάσεων,

·         Να μπορούν να εφαρμόσουν τις χειρουργικές τεχνικές των παθήσεων της ρινός-ΠΡΚ σε παρασκευάσματα,

·         Να μπορούν να εφαρμόσουν όλες σύγχρονες τεχνικές διάγνωσης του ροχαλητού και της υπνικής άπνοιας στο εργαστήριο ύπνου,

·         Να γνωρίζουν την μεθοδολογία της έρευνας,

·         Να γνωρίζουν την οργάνωση ερευνητικών πρωτοκόλλων, ιατρική στατιστική κλπ.,

·         Να γνωρίζουν συνολικά τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής ερευνητικών πρωτοκόλλων.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Διδασκαλία του ρόλου των πειραματοζώων στην εκπαίδευση και έρευνα στην Ωτορινολαρυγγολογία,

2. Πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών σε προπλάσματα στο πειραματικό εργαστήριο σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης παθολογιών της ρινός και των ΠΡΚ,

3. Διδασκαλία μίας συνήθους παθολογίας της ρινός, της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος, καθώς και της υπερτροφίας των κάτω ρινικών κογχών,

4. Διδασκαλία της αιτιολογίας τους,

5. Διδασκαλία του λειτουργικού ρόλου των ανατομικών στοιχείων, όπως της ρινικής βαλβίδας και της χειρουργικής διαχείρισης αυτών, ο ρόλος της κορυφής της ρινός στην πλαστική του ρινικού διαφράγματος κλπ.,

6. Διδασκαλία των παγίδων στην χειρουργική πλαστική του ρινικού διαφράγματος, οι πιθανές επιπλοκές και η χειρουργική αποκατάσταση αυτών,

7. Διδασκαλία όλων των σύγχρονων τεχνικών αντιμετώπισης της υπερτροφίας των ρινικών κογχών, οι πιθανές επιπλοκές και η χειρουργική αποκατάσταση αυτών,

8. Διδασκαλία σε βάθος της αισθητικής και λειτουργικής ρινοπλαστικής,

9. Διδασκαλία της χειρουργικής αντιμετώπισης ποικίλων διαταραχών αισθητικών και λειτουργικών της ρινός,

10. Διδασκαλία των χειρουργικών τεχνικών,

11. Διδασκαλία πιθανών επιπλοκών και του τρόπου αντιμετώπισης αυτών,

12. Διδασκαλία σε βάθος της ενδοσκοπικής χειρουργικής της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων,

13. Διδασκαλία της χειρουργικής τεχνικής,

14. Διδασκαλία των πιθανών επιπλοκών και διδασκαλία του τρόπου αντιμετώπισης αυτών,

15. Διδασκαλία της χειρουργικής ανατομικής της βάσης του κρανίου,

16. Διδασκαλία των παθήσεων που μπορεί να εφαρμοστεί,

17. Διδασκαλία των ενδείξεων και αντενδείξεων,

18. Διδασκαλία της χειρουργικής τεχνικής,

19. Διδασκαλία πιθανών επιπλοκών και τρόποι αντιμετώπισης αυτών.

20. Πρακτική εκπαίδευση και παρακολούθηση από τους φοιτητές σειράς χειρουργικών επεμβάσεων,

22. Πρακτική εξάσκηση από τους φοιτητές σε όλες τις χειρουργικές τεχνικές των παθήσεων της ρινός-ΠΡΚ σε παρασκευάσματα,

23. Πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών  σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές διάγνωσης του ροχαλητού και της υπνικής άπνοιας στο εργαστήριο ύπνου,

24. Διδασκαλία της μεθοδολογίας της έρευνας, οργάνωσης ερευνητικών πρωτοκόλλων, ιατρική στατιστική κλπ.

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • ψηφιακές διαφάνειες
 • βίντεο
 • MsTeams/ e-class, webmail
 • Εργαστήριακές ασκήσεις
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 144
Εργαστηριακή Άσκηση 20
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 551
Κλινική Άσκηση/Πρακτική 60
Διαδραστική διδασκαλία 25
Σύνολο Μαθήματος 800
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

 • Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
 • Μέθοδοι αξιολόγησης:  Δοκιμασία (Ερωτήσεις) Πολλαπλής Επιλογής,
 • Εργαστηριακή Εργασία

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ1

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ/ΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ/ ΔΔΠΜΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΔΠΜΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΔΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπόνηση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Σύνταξη και παρουσίαση του ερευνητικού πρωτοκόλλου για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 0,08 5
Οργάνωση και εκτέλεση της κλινικής μελέτης ή των πειραμάτων και συλλογή των στοιχείων 0,15 10
Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων 0,15 10
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 0,08 5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΑΓΓΛΙΚΗ (Διδασκαλία)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ (Εξετάσεις)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/1427300/

 

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·    Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·    Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·    Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

·         Να γνωρίζουν υπάρχοντα ερευνητικά πρωτόκολλα προς εκπόνηση των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών,

·         Να γνωρίζουν πως να επιτελέσουν τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες,

·         Να επιτελούν στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων,

·         Να μπορούν να παρουσιάσουν και αναλύσουν τα αποτελέσματα των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Παρουσίαση από τους διδάσκοντες ερευνητικών πρωτοκόλλων και η σε βάθος ανάλυση αυτών για επιλογή προς εκπόνηση των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών,

2. Παρακολούθηση της εκτέλεσης των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών,

3. Ανάλυση των στατιστικών μεθόδων για ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων,

4. Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • ψηφιακές διαφάνειες
 • βίντεο
 • MsTeams/ e-class, webmail
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 6
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 320
Εκπόνηση μελέτης (project) 210
Συγγραφή εργασίας/ εργασιών 214
Σύνολο Μαθήματος 750
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

 • Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική
 • Μέθοδοι αξιολόγησης:  Δοκιμασία (Ερωτήσεις) Πολλαπλής Επιλογής,
 • Εργαστηριακή Εργασία

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ές να:

 • διαθέτουν σε βάθος γνώση της παθοφυσιολογίας των παθήσεων της ρινός και των παραρρινίων κοιλοτήτων
 • γνωρίζουν πως θα επιτευχθεί η έγκαιρη και σωστή διάγνωση των παθήσεων αυτών
 • γνωρίζουν την εξατομικευμένη συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενειών της περιοχής,
 • μπορούν να προχωρήσουν σε βασική έρευνα στην περιοχή της ρινολογίας με στόχο την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών, προάγοντας την έρευνα και καινοτομία στην περιοχή της ρινολογίας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Το ΔΔΠΜΣ «Ρινολογία-Ρινοχειρουργική» χορηγεί στις/στους πτυχιούχους φοιτήτριες/-τές του Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το Παράρτημα Διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES. Στόχος του παραρτήματος είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς “διαφάνειας” και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.τ.λ.). Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου, στο οποίο επισυνάπτεται αυτό το παράρτημα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 1. Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διιδρυματικού -Διατμηματικού ή Κοινού Π.Μ.Σ.
 2. Τύπος Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης Μεταπτυχιακών Σπουδών
 3. Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή Διιδρυματικού – Διατμηματικού ή Κοινού Π.Μ.Σ.